Privacy policy

Collectweb respecteert de privacy van haar websitebezoekers, met name hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid opgesteld en geïmplementeerd dat volledige transparantie biedt aan onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u meer informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgapparaten accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of volgcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek aan deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij wij een andere methode hebben voorzien om cookies op onze website te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website, totdat er een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Definities

Website (hierna te noemen: "Website") www.collectweb.com. Partij verantwoordelijk voor processing persoonlijke data (hierna te noemen: "the controller"): Collecttech B.V., established at Daalakkersweg 6-16, 5641J A in Eindhoven, The Netherlands, Chamber of Commerce number: 86635530.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van deze website voor uw eigen commerciële, politieke of advertentiedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videoafbeeldingen, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten functioneren, en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op het intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke, is ten strengste verboden. Het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreuk veroorzakende partij te vervolgen.

Artikel 4 - Beheer van de website

Voor het juiste beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde: de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten, of in strijd is met de internetetiquette de website tijdelijk ontoegankelijk maken om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, die (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website of van een van de functionaliteiten tot gevolg hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding maakt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de websites die u bezoekt en de informatie die u opzoekt. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige juridische procedures die tegen u worden ingesteld: vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn voor het overtreden van de bepalingen van dit privacybeleid
De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u, derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website, en u zult zich onthouden van enige daaropvolgende (juridische) stappen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, is hij gerechtigd om alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen. 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Collectweb. Persoonsgegevens betekenen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'). Een identificeerbare natuurlijke persoon is degene die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de verwerkingsverantwoordelijke om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

Conform Artikel 13, lid 2, sub b van de AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, alsook rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via corne@collectweb.com. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waarop we contact met u kunnen opnemen. Binnen één maand na het indienen van het verzoek ontvangt u een antwoord van ons. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de persoonsgegevens die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn verzameld vereisen, worden deze verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verwerkingsverantwoordelijke de verplichte aard van deze informatie aangeven bij het opvragen van deze gegevens.

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Als u deze niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: corne@collectweb.com. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt door onze partners voor commerciële doeleinden. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betreffende betrokkenen. De verwerkingsverantwoordelijke is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

Artikel 10 - Gegevensbewaring

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard gedurende de periode die door de wet is bepaald

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw elektronische apparaat wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waarmee u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om aan uw behoeften aan te passen en vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Bij uw bezoek aan onze website informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan, tenzij we op andere manieren om toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Trackingcookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Met behulp van deze cookies kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Trackingcookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen op verschillende manieren bij het targeten van advertenties. Trackingcookies verwerken meestal persoonsgegevens.

Specifiek maken we op onze website gebruik van de volgende cookies:

Facebook (trackingcookie)

Google Adwords (trackingcookie)

Bij uw bezoek aan onze website kunnen cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, beheren en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij een aangeboden product op onze website wordt weergegeven.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Deze voorwaarden vallen onder Nederlands recht. De rechtbank in het arrondissement waar de verwerkingsverantwoordelijke gevestigd is, heeft als enige jurisdictie in geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.