Shop quickmenu

Conditions of sale

Our conditions of sale in English, German, French and Dutch. Only the Dutch text of the conditions of sale will be binding because for a Dutch based company as Collectweb Dutch law is applicable.

Extract of the conditions of sale in English

1. The auction sale is by upward bidding to the highest bidder against payment in Euro with a premium of 20% excl. VAT of the knock-down price.

2. The auctioneer is entitled to waive payment in cash and to supply the merchandise against invoice. Invoices are to be paid within 14 days. The costs of postage, insurance and bank costs will be charged to the buyer. An interest of 2% per month or part of a month will be charged if payment of the purchase price including the premium, tax and all other cost is not received within the stipulated period.

3. Title remains with the auctioneer until the goods have been paid for in full. The risk is for the buyer from the moment of knock-down.

4. The auctioneer guarantees on behalf of the consignor the genuineness of all items, unless stated otherwise.

5. Grading is done to the best of our knowledge based on our experience but is to be considered as the personal opinion of the auctioneer only. All lots will be sold ‘as is’.

6. Justified complaints can only be considered within 14 days from receipt of the goods.

7. In principle the usual practice is to advance by at least:

2 Euro       to 10 Euro,
5 Euro       to 50 Euro,
10 Euro     to 200 Euro,
20 Euro     to 500 Euro,
50 Euro     to 1.000 Euro,
100 Euro   to 2.000 Euro,
200 Euro   to 5.000 Euro,
500 Euro   to 10.000 Euro,
1000 Euro from 10.000 Euro

Only the Dutch text of the conditions of sale will be binding.


Auszug aus den Versteigerungsbedingungen auf Deutsch

1. Der Verkaufer folgt meist bietend gegen Barzahlung miteinem Aufgeld von 20% excl. MWST. 

2. Der Auktionator ist berechtigt auf Barzahlung zu verzichten und die Auktionswaren gegen Rechnung zu liefern. Die Zahlungist 14 Tage nach Ausstellung der Rechnung fällig. Versand-, Versicherungs- und Bankspesengehenzulasten des Käufers. WennZahlungnichtinnerhalb der Frist erfolgt, werdenZinsen in Höhe von 2% pro MonatoderangefangenMonat in Rechnunggestellt.

3. Das Eigentumsrecht wird erst mit der vollständigen Bezahlung der Forderungen vom Käufer erworben. Das Risiko geht beim Zuslag auf den Käufer über.

4. Die Echtheit der Stücke, soweit nichts Gegenteiliges ausdem Text hervorgeht, wird gewährleistet.

5. Die Qualitäts angaben gelten als persönliche Beurteilung der Verfasser des Katalogs. Alle Löse werden in ihrem Zustand zur Zeit des Aufrufs versteigert.

6. Beanstandungen können nur innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Stücke berücksichtigt werden.

7. Die Steigerungssätze sind im prinzip wie folgt.

2 Euro       biszu 10 Euro,
5 Euro       biszu 50 Euro,
10 Euro     biszu 200 Euro,
20 Euro     biszu 500 Euro,
50 Euro     biszu 1.000 Euro,
100 Euro   biszu 2.000 Euro,
200 Euro   biszu 5.000 Euro,
500 Euro   bis zu10.000 Euro,
1000 Euro ab 10.000 Euro

Nur die VersteigerungsbedingungenimniederländischeSprachebindet.

 
Extrait des conditions de vente en Francais

1. La vente aura lieu au plus offrant et dernierenchérisseur au comptant en Euros. Le prix d’adjudicationestaugmentéd’une taxe de vente de 20% excl. VAT.

2. La direction de la vente a le droit de ne pas exiger un payment en espèces et de donner la marchandise en échanged’une facture. Danscecas les payments devront se faire dans les 10 jours après réception des factures. Les fraisd’envoi, d’assurance et de banquesont à la charge de l’acquéreur. Un intérêt de 2% par moisouparti de mois sera demandési le payment, comprenantl’accompte, les taxes et les frais, ne se sont pas recu en temps voulu.

3. L’acheteur ne devientpropriétairequ’après payment integral du prix d’achat et des frais.

4. L’authenticité des pieces est garantie, sauf en cas d’indication contraire.

5. Le degré de conservation doit être considéré commeétant l’opinion des auteurs du catalogue. Tous les lots serontv endus “telque’s”

6. Des reclamations justifiées ne peuventêtre prises en consideration que dans un delai de 14 jours suivant la remise des pièces.

7. Lórdre des surenchères en general est fixé en principe comme suit.

2 Euro       jusqu’ à 10 Euro,
5 Euro       jusqu’ à 50 Euro,
10 Euro     jusqu’ à 200 Euro,
20 Euro     jusqu’ à 500 Euro,
50 Euro     jusqu’ à 1.000 Euro,
100 Euro   jusqu’ à 2.000 Euro,
200 Euro   jusqu’ à 5.000 Euro,
500 Euro   jusqu’ à 10.000 Euro,
1000 Euro à partir de10.000 Euro

Seules les conditions de vente mentionnées en néerlandaiss ont contraignantes.

 

Algemene veilingvoorwaarden Corné Akkermans Veilingen bv


Algemeen


Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Verkoper: Diegene die de goederen heeft ingebracht ter veiling. De veiling vindt plaats voor rekening van de verkoper. Een lastnemer wordt geacht voor zichzelf op te treden tenzij hij vooraf een schriftelijke deugdelijk ondertekende last heeft overlegd en deze last door de veilinghouder is aanvaard
  2. Koper: Diegene aan wie op de veiling een kavel is toegewezen. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus nimmer op een lastgever kunnen beroepen
  3. Veilinghouder: Corné Akkermans Veilingen, Postbus 1223, NL-56020 BE, Eindhoven, Nederland
  4. Veiling: Iedere openbare verkoping die door of vanwege de veilinghouder wordt gehouden

Artikel 2
De veilinghouder is tegenover de koper en de verkoper niet gehouden tot meer of andere verplichtingen dan in deze algemene voorwaarden omschreven. Iedere aansprakelijkheid van de veilinghouder is beperkt tot het bedrag aan commissie dat hij heeft ontvangen of zou hebben moeten ontvangen

Artikel 3
Kosten en commissies genoemd in deze algemene voorwaarden zijn inclusief BTW

Artikel 4
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze veilingen. Iedere koper of verkoper wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden en deze te aanvaarden en kan zich nimmer beroepen op onbekendheid met de voorwaarden of op ter plaatse bestaande afwijkende gebruiken, bedingen of gewoonten. Van deze voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken

Artikel 5
Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing. Van een geschil tussen de veilinghouder en een koper of verkoper zal uitsluitend de te Culemborg bevoegde rechter bevoegd zijn kennis te nemen


Algemene verkoopvoorwaarden


Artikel 1
De verkoop geschiedt à contant met een opgeld van 24,2%. Gekochte kavels worden slechts tegen volledige betaling afgegeven. Na de veiling bestaat er gelegenheid de gekochte kavels tegen gelijktijdige volledige betaling mee te nemen. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden wordt de koper een rekening toegezonden die binnen 10 dagen na dagtekening door de koper volledig moet zijn voldaan.  Kosten verbonden aan en risico van de door koper gekozen wijze van betaling komen voor rekening van de koper. Na volledige betaling kunnen de kavels in ontvangst worden genomen. Op verzoek kunnen de volledig betaalde kavels die daarvoor in aanmerking komen tegen vergoeding van verzend- en verzekeringskosten worden toegezonden

Artikel 2
Bij de veiling worden in principe de volgende biedstappen gehanteerd:

Verhoging met € 2 tot € 10                                                          Verhoging met € 100 tot € 2.000
Verhoging met € 5 tot € 50                                                          Verhoging met € 200 tot € 5.000
Verhoging met € 10 tot € 200                                                      Verhoging met € 500  tot € 10.000
Verhoging met € 20  tot € 500                                                     Verhoging met € 1.000 boven € 10.000
Verhoging met € 50 tot € 1.000

Biedingen beneden de inzetprijs zoals vermeld in de catalogus worden niet aanvaard. Telefonische biedingen worden kosteloos uitgevoerd tijdens de veiling. Telefonische biedingen zijn alleen mogelijk bij kavels met een inzetprijs boven € 500 en na voorafgaande instemming van de veilinghouder. De veilinghouder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor niet, niet tijdig of onjuist uitgevoerde telefonische biedingen

Artikel 3
De veilinghouder zal de schriftelijke opdrachten van kopers naar beste kunnen en zonder extra kosten uitvoeren. Van aan de veilinghouder onbekende kopers kan worden gevraagd een waarborgsom te storten of referenties op te geven. Bij gelijke schriftelijke opdrachten gaat de eerst ontvangen opdracht voor. Daarbij zal de datum en tijdstip van het poststempel, de fax of de e-mail bepalend zijn. Indien de schriftelijke biedingen afwijken van de in artikel 3 bedoelde biedstappen worden zij door de veilinghouder verlaagd tot de eerstlagere biedstap. Schriftelijke biedingen dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling door de veilinghouder te zijn ontvangen. Biedingen zonder limiet worden niet aanvaard. De veilinghouder heeft het recht om iemand zonder opgave van redenen de toegang tot de kijkgelegenheden en de veiling te ontzeggen, dan wel toewijzing van kavels te weigeren

Artikel 4
Alle kavels worden aan de hoogst biedende toegewezen, dat wil zeggen één biedstap boven de onderbieder. Indien er twijfel of een meningsverschil is tussen bieders of tussen bieders en de veilinghouder tijdens de veiling zal het oordeel van de veilinghouder doorslaggevend zijn. De veilinghouder kan het kavel al dan niet opnieuw in bod brengen, danwel terugtrekken. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat over op de koper bij volledige betaling, het risico gaat over op de koper bij de toeslag

Artikel 5
De veilinghouder heeft het recht kavels bijeen te voegen of te splitsen, te verkopen met de keur op een of meer volgende nummers, kavels voorlopig toe te wijzen, waarna een aantal kavels gezamenlijk in bod worden gebracht welke alsdan aan de hoogste bieder definitief worden toegewezen, van de volgorde van de veilingnummers af te wijken en kavels waarvan de veiling is aangekondigd niet in bod te brengen dan wel terug te trekken

Artikel 6
Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel worden gebracht. De omschrijving in de catalogus en gegeven inlichtingen omtrent kavels geschiedt naar beste weten en kunnen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus of onjuiste informatie, noch tegenover de koper, noch tegenover de verkoper en is evenmin aansprakelijk voor verkeerde opgave van een koper of verkoper.

De koper is zelf verantwoordelijk om op de geboden kijkgelegenheden zich te vergewissen van de inhoud en staat van de aangeboden kavels.

De echtheid van de kavels wordt door de veilinghouder gegarandeerd, uitgezonderd kavels die bestaan uit meer dan drie entiteiten. Indien een kavel door een algemeen erkend expert beoordeeld wordt, en  niet echt blijkt te zijn, dan wordt het gehele kavel tot uiterlijk veertien dagen na afloop van de veiling tegen restitutie van de volle koopprijs teruggenomen en wordt de koop ontbonden. De hiervoor genoemde termijn van veertien dagen kan door de veilinghouder met een redelijke termijn worden verlengd, indien de koper het gekochte wil laten keuren. In dat geval moet de veilinghouder daarvan binnen vijf dagen na afloop van de veiling door de koper in kennis worden gesteld onder vermelding van het kavel en van de algemeen erkende expert die de keuring zal verrichten.

De kwaliteit van de kavels is door de veilinghouder naar beste weten omschreven. Kavels, voorzien van keuren of certificaten van erkende keurmeesters worden als zodanig verkocht. Reclames over de kwaliteit dienen binnen veertien dagen na de veiling te zijn ingediend. Indien een kavel uit meer dan een entiteit bestaat worden reclames alleen in behandeling genomen indien het om een belangrijk en koopprijsbepalend deel van het kavel gaat. Bij reclames dienen de kavels in dezelfde staat als waarin zij werden toegeslagen te worden teruggegeven

Artikel 7
Indien in de catalogus bij een kavel die uit meerdere entiteiten bestaat de aanduiding "merendeels" is opgenomen, dan wordt daarmee bedoeld het merendeel van de waarde.

Artikel 8
Indien de volledige betaling door de koper niet op tijd en manier zoals hierboven is bepaald is voldaan is de veilinghouder gerechtigd de koper te verplichten tot een rentevergoeding van 2% over het openstaande bedrag per maand of gedeelte daarvan, verhoogd met de door de veilinghouder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Bovendien is de veilinghouder gerechtigd het gekochte voor rekening en risico van de koper opnieuw in veiling te brengen in een door de veilinghouder te bepalen veiling. Deze herveiling geschiedt voor rekening van de koper onder berekening van de hierboven bedoelde rente en de gebruikelijke verkoopprovisie op dezelfde wijze en voorwaarden als hierboven vermeld, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of anderszins in gebreke te stellen, zodat hij door het enkele verloop van de bepaalde termijn in gebreke is, terwijl alle rechten van de koper die met de betaling in gebreke is, worden tenietgedaan en de herveiling zal kunnen geschieden zonder dat het nodig is enige ontbinding in rechte te vorderen. De door zodanige herveiling ontstane kosten, schaden en renten moeten door de in gebreke gebleven koper binnen een week na de opgave van het totaal van die kosten aan de veilinghouder worden vergoed. Een mindere opbrengst bij de herveiling komt ten laste van de in gebreke gebleven koper, een meerdere opbrengst komt ten goede aan de veilinghouder

Artikel 9
Voor beslechting van geschillen tussen de veilinghouder en koper is te Culemborg notariskantoor Verhoeks en Ton aangewezen. De veilinghouder is bevoegd om de koper te dagen voor de voor diens woonplaats bevoegde rechter. Op alle geschillen is Nederlands recht van toepassing


Algemene inbrengvoorwaarden

Artikel 1
Ter veiling kunnen door de inzender worden aangeboden collecties of losse stukken verzamelwaardig decoratief materiaal (fotografie, posters, prentbriefkaarten) filatelistisch materiaal (postzegels, poststukken, postwaardestukken) numismatisch materiaal (munten, penningen, papiergeld), waardepapier (aandelen, effecten, cheques) en aan deze gebieden gerelateerd materiaal (documentatie, boeken)

Artikel 2
Van alle aan de veilinghouder afgegeven goederen wordt aangenomen dat zij, behoudens andere schriftelijke instructies, voor ongelimiteerde verkoop in de veiling zijn bestemd, zonder dat er een uitdrukkelijke opdracht wordt verstrekt. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, inzendingen of delen daarvan te weigeren en kan te allen tijde van het veilen van ingebrachte goederen afzien

Artikel 3
De veilinghouder bepaalt wanneer de ingebrachte goederen in veiling zullen worden gebracht. De veilinghouder houdt zo veel mogelijk rekening met de belangen en wensen van de inzender. De veilinghouder regelt de veiling, daaronder begrepen het verkavelen en catalogiseren, geheel naar eigen inzicht. De veilinghouder is bevoegd om, indien naar zijn oordeel geen passend bod wordt gedaan, een kavel niet te gunnen en voor rekening van verkoper op te houden. In dit geval zullen voor het ophouden geen kosten in rekening worden gebracht. Alle opgehouden kavels kunnen door de veilinghouder, zonder voorafgaande mededeling aan de verkoper, bij volgende veilingen wederom ten verkoop worden aangeboden. Bij verkoop van ongelimiteerde goederen zal de veilinghouder trachten een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen. Over het resultaat zal hem nimmer enig verwijt kunnen treffen. Een veilingopdracht is onherroepelijk voor een periode van een jaar. Daarna kan de opdracht worden ingetrokken, tenzij de veiling van de goederen al is voorbereid of aangekondigd. In dat geval is de veilinghouder gerechtigd een schadeloosstelling aan de verkoper in rekening te brengen ter hoogte van het geldende opgeld en de daarover verschuldigde belastingen. Dat bedrag wordt berekend op basis van de door de veilinghouder berekende opbrengst die het goed bij openbare verkoop zou hebben kunnen opbrengen. Daarboven zijn alle gemaakte kosten en voorschotten voor rekening van de verkoper

Artikel 4
Goederen kunnen op verzoek van de verkoper worden gelimiteerd indien een kavel een inzetprijs heeft van ten minste € 250. De limietprijzen dienen direct bij de inbreng schriftelijk te worden opgegeven en door de veilinghouder te worden geaccepteerd. Goederen waarop een voorschot door de veilinghouder aan de verkoper is verstrekt kunnen niet worden gelimiteerd

Artikel 5
De verkoopcommissie bedraagt 24,2%. Door de veilinghouder gemaakte kosten, zoals voorschotten, keuringskosten, verzendkosten en invoerrechten komen steeds voor rekening van de verkoper. De afrekening en betaling wordt gespecificeerd per kavel en vindt plaats binnen twee maanden na ontvangst van de betaling door de koper aan de veilinghouder. De veilinghouder is jegens de verkoper niet aansprakelijk voor de voldoening van door de koper van de koopprijs en/of teruggave van de goederen door de koper. De veilinghouder is jegens de verkoper niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van meegenomen goederen die niet zijn betaald en die niet of niet in de staat die ze hadden tijdens de veiling worden teruggegeven. In geval de koper in gebreke mocht blijven de goederen te betalen, behoudt de veilinghouder zich het recht voor om ten opzichte van de verkoper de transactie te beschouwen als niet te hebben plaatsgevonden

Artikel 6
De verkaveling en beschrijving van inzendingen geschiedt door de veilinghouder op deskundige wijze en met de grootst mogelijk zorg zodanig dat naar de mening van de veilinghouder de hoogst mogelijke opbrengst mag worden verwacht. Alle goederen worden door de veilinghouder voor rekening van de verkoper verkocht als zijnde echt en juist beschreven. Indien echter goederen zouden worden geretourneerd als zijnde niet conform de beschrijving, zal de veilinghouder de verkoop buitengerechtelijk kunnen ontbinden namens de verkoper en is de verkoper gehouden een daarvoor reeds aan hem uitbetaald bedrag te restitueren

Artikel 7
De veilinghouder voert taxaties uit tegen de volgende tarieven:

  1. Ten kantore

                Tot 5.000 € getaxeerde waarde                                    2% van de getaxeerde waarde met een minimum van € 50
                Tussen 5.000 en 10.000 € getaxeerde waarde               1,5% van de getaxeerde waarde
                Boven 10.000 getaxeerde waarde                                 1% van de getaxeerde waard

     2. Op een andere locatie

Hierbij gelden dezelfde tarieven met dien verstande dat het minimumbedrag € 200 is en de reiskosten daarenboven in rekening worden gebracht
Indien de getaxeerde goederen binnen een jaar na taxatie bij de veilinghouder ter veiling worden ingeleverd zullen de taxatiekosten worden gerestitueerd

Artikel 8
Inzendingen worden door de veilinghouder met de grootst mogelijke zorg behandeld. Ze zijn verzekerd tegen brand, diefstal en tijdens het transport. Zendingen van en naar keurmeesters worden door de veilinghouder verzekerd tegen een door hem vastgestelde waarde. De veilinghouder is bevoegd om alle maatregelen te nemen die hem wenselijk of noodzakelijk voorkomen in verband met het beheer en behoud, dan wel de best mogelijke opbrengst van de goederen, de hierbij gemaakte noodzakelijke kosten komen voor rekening van de verkoper. Alle kosten ten behoeve van het organiseren en verkavelen van goederen alsmede zo genaamde onderzoekskosten en kosten voor het in kaart brengen van een collectie, zijn voor rekening van de verkoper. Alle juridische kosten voortkomend uit conflicten ontstaan omtrent een ingezonden kavel zijn voor rekening van de verkoper. De veilinghouder is bevoegd goederen onder zich te houden tot al hetgeen aan hem is verschuldigd is voldaan. Afgifte van goederen geschiedt aan degene die ten genoegen van de veilinghouder aantoont recht op de goederen te hebben.

World wide shipping
World wide shipping

We ship worldwide within one day of a confirmation of your payment. All orders will be carefully packed.

Money back guarantee
Money back guarantee

We guarantee return of payment. Return your purchase within 14 days of receipt. 100% Money back!

Customer support
Customer support

Friendly customer support will answer all your questions. Contact us by mail or phone. (9-17h Amsterdam time)